Privacy Policy

Wieler Toer Club Ruinen, hierna te noemen WTC Ruinen, hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. WTC Ruinen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. WTC Ruinen heeft een verwerkingsovereenkomst
  met de NTFU getekend;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door WTC Ruinen verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

 • Aanmelding bij de ledenadministratie
 • Aanmelding bij de penningmeester
 • Aanmelding bij de NTFU

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap WTC Ruinen
 • Lidmaatschap NTFU

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de WTC Ruinen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres
 • Telefoonnummer; – E-mailadres; – Geboortedatum;
 • Kopie ID; ( alleen bestuursleden i.v.m. aanmelding Kamer van Koophandel)

Uw persoonsgegevens worden door WTC Ruinen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een lid is van de WTC Ruinen
 • Financiële administratie voor maximaal 7 jaar

E-mail
WTC Ruinen heeft eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden
van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het
toesturen van informatie over clubtochten of andere club gerelateerde activiteiten. Die toestemming kunt
u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar WTC Ruinen via het mail adres: wtcruinen@gmail.com.

Foto’s
Regelmatig plaatst WTC Ruinen foto’s van clubactiviteiten op onze site of social media waaronder
Facebook en Twitter. Er kunnen dus ook foto’s in beeld komen waarop u zichtbaar bent. I.v.m. het
portretrecht vraagt WTC Ruinen of U wel of geen toestemming geeft om de foto’s waarop u zichtbaar
bent te plaatsen.

Bewaartermijn
WTC Ruinen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de WTC Ruinen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door WTC Ruinen.

Vragen
Als WTC Ruinen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via het mail adres wtcruinen@gmail.com

Bestuur Wieler Toer Club Ruinen, Mei 2018